tx

小元

当我发光的时候,希望也可以为你照亮。
1,045
Linux下安装npm零基础步骤 Linux下安装npm零基础步骤

这是另一篇笔记,上一篇是写安装go的,xblog也需要npm,所以我也写一篇记录一下


1:下载源码安装包

[root@xiaoyuan66 ~]# cd /
[root@xiaoyuan66 /]# wget https://nodejs.org/dist/v14.15.4/node-v14.15.4-linux-x64.tar.xz

2:放入指定目录并且解压

[root@xiaoyuan66 /]# tar -xf node-v14.15.4-linux-x64.tar.xz
[root@xiaoyuan66 /]# mv node-v14.15.4-linux-x64 /usr/local/node

3:建立软连接

[root@xiaoyuan66 /]# cd /usr/bin
[root@xiaoyuan66 bin]# ln -s /usr/local/node/bin/node node
[root@xiaoyuan66 bin]# ln -s /usr/local/node/bin/npm npm

4:切换淘宝镜像

[root@xiaoyuan66 bin]# npm config set registry https://registry.npm.taobao.org

5:

[root@xiaoyuan66 bin]# npm config get registry
4213698657.png4213698657.png

6:通过cnpm使用

[root@xiaoyuan66 bin]# npm install -g cnpm --registry=https://registry.npm.taobao.org
[root@xiaoyuan66 bin]# cd /usr/bin
[root@xiaoyuan66 bin]# ln -s /usr/local/node/bin/cnpm cnpm
0 条评论
user 编辑游客信息
插入图片

隐私评论